close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vastuullista metsänhoitoa

A. Ahlströmilla on pitkä historia vastuullisena metsänomistajana ja -hoitajana. Hyvä metsänhoito pitää metsät elinvoimaisina ja ylläpitää kasvua, mikä auttaa metsiä hiilensidonnassa. Vastuullinen ja taloudellinen metsänhoito on meille metsänomistajana tärkeä arvo.

A. Ahlström on omistanut metsää 170 vuoden ajan, ja tällä hetkellä metsäomaisuuden laajuus on 35 000 hehtaaria. Metsiä hoidetaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla ja metsien sosiaaliset vaikutukset huomioon ottaen. Metsien monimuotoisuuden ja luonnon kirjon huomioiminen kuuluu toimintaperiaatteisiimme.

Ahlströmin metsien hoidon tavoitteena on lisätä metsien elinvoimaisuutta ja puuston kasvua. Hoidamme metsiä niin, että niiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen paranee ja hiilen sidonta puustoon ja puutuotteisiin lisääntyy. Ahlströmin metsät ovat omalta osaltaan tärkeässä roolissa, kun siirrytään fossiilitaloudesta biotalouteen.

Lisäämme lehtipuiden osuutta puustosta ja kasvatamme useita puulajeja sisältävien sekametsien määrää. Monipuolinen puulajirakenne vahvistaa metsän sietokykyä kohtaamaan ilmastonmuutoksen ja siitä aiheutuvien tuhojen haasteet. Puuston kasvu pidetään hyvänä huolehtimalla nuorten metsien riittävästä osuudesta ja elinvoimasta taimikonhoidon sekä harvennushakkuiden avulla. Puuston kasvatuksessa ja hakkuissa pyritään mahdollisimman suureen tukkiosuuteen. Se maksimoi hiilen sitoutumisen järeään puustoon ja siitä valmistettuun sahatavaraan ja muihin puutuotteisiin.

Metsissämme on lähes tuhat hehtaaria suojelualuetta kokonaan metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolella ja sen lisäksi runsaasti alueita, joilla hakkuut ja muu metsätalouden toiminta on hyvin varovaista. Kartoitamme jatkuvasti toimenpiteiden yhteydessä ja meneillään olevalla erillisellä luontokartoitusprojektilla alueita, jotka ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Näillä alueilla voi olla esimerkiksi harvinaisia kasveja tai ne voivat sisältää muutoin tärkeitä ja harvinaisia elinympäristöjä. Nämä alueet jätetään metsätaloudellisen toiminnan ulkopuolelle tai käsitellään niin, että kohteiden erityispiirteet säilyvät

Suuret metsäomistuksemme ovat myös tärkeä hiilinielu. Uusien puiden istutus ja taimikoiden hoitaminen ovat olennaisia toimenpiteitä, joilla hiilinielua kasvatetaan ja pidetään yllä. Elinvoimainen metsä kasvattaa hiilinielua ja metsiemme puusta valmistettu sahatavara ja muut puutuotteet varastoivat hiiltä ja korvaavat fossiilisia raaka-aineita.

Aikanaan metsämaaksi ojitetuilla soilla on suuri lisäävä vaikutus puuston vuotuiseen kasvuun ja sitä kautta hiilen sidontaan. Näillä turvemaametsillä voidaan hiilen sitoutumista maaperään varmistaa jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen tähtäävillä hakkuilla. Tämä tasaa pohjaveden pinnan vaihteluita ja hidastaa näin turpeen hajoamista.