close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hyvät hallinto­käytännöt, osaava johto

A. Ahlström Oy on Suomessa rekisteröity yksityinen osakeyhtiö. Se on sitoutunut noudattamaan hyvää hallinnointitapaa Suomen osakeyhtiölain, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin periaatteiden mukaisesti.

A. Ahlström Oy noudattaa hallituksensa hyväksymiä sisäpiirisääntöjä ja ylläpitää projektikohtaista sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. A. Ahlström Oy on A. Ahlström -konsernin emoyhtiö, jonka hallinto- ja päätöselimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus, hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta, hallintoneuvoston nimitysvaliokunta, hallituksen nimitysvaliokunta, toimitusjohtaja sekä johtoryhmä.

A. Ahlström Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokoonpanoista sekä hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille, nimitysvaliokuntien jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

Tämän lisäksi yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluu muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonjaosta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä tilintarkastajien valinta.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään kaksitoista varsinaista jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ajaksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

Hallintoneuvoston tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsäädännön sekä yhtiöjärjestyksen pohjalta.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ajaksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

Hallitus edustaa yhtiön omistajia. Sen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen pohjalta. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suoritettavaksi.

Tarkastusvaliokunta auttaa hallitusta varmistamaan, että A. Ahlström Oy:n kirjanpitoa ja taloushallintoa valvotaan asianmukaisesti ja että yhtiössä on käytössä toimivat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmät. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on myös valvoa A. Ahlström Oy:n ulkoiseen käypään arvoon (EFV) liittyviä tekijöitä.

Palkitsemisvaliokunta tekee valmisteluja ja arviointeja sekä neuvoo hallitusta asioissa, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemiseen, osakepohjaisiin järjestelyihin ja kannustinjärjestelmiin, hallitusnimityksiin, palkitsemiskäytäntöjen periaatteisiin sekä palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen kansainvälisesti A. Ahlström Oy:n kannalta tärkeissä liiketoiminnoissa. Valiokunnalla on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvoston kokoonpanosta sekä hallintoneuvoston ja sen nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Hallituksen nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen ja sen valiokuntien sekä nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

A. Ahlström Oy:n toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja suunnittelee ja johtaa yhtiön ja konsernin toimintaa sekä vastaa yhtiön ja konsernin operatiivisesta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hän valvoo ja johtaa potentiaalisten sijoituskohteiden analysointia ja arviointia sekä omistusten kehittämistä ja myyntiä.

Henkilöstön ja johdon tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa strategisten asioiden valmistelussa, yhtiön toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien operatiivisten hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Henkilöstö ja johto valmistelevat ehdotuksia hallituksen tarkasteltavaksi ja päätettäväksi.

Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan yhtiön hallitukselle.

A. Ahlström Oy:llä on 264 osakkeenomistajaa (31.12.2023). Yhdenkään osakkeenomistajan omistus ei ylitä viittä prosenttia osakkeista.