close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ansvarsfull vård av skogen

A. Ahlström har en lång historia som ansvarsfull ägare och förvaltare av skog. Ett välskött skogsbruk ger livskraftiga skogar och upprätthåller tillväxten, vilket också hjälper skogarna att binda kol. En ansvarsfull och ekonomisk skogsvård är en viktig värdering för oss som skogsägare.

A. Ahlström har ägt skog i 170 år. I dag består våra skogstillgångar av 35 000 hektar skog. Skogarna sköts på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt och tar i beaktande skogarnas sociala påverkan. Att ta hänsyn till skogarnas mångfald och naturens mångsidighet hör till en av våra verksamhetsprinciper.

Målet för Ahlströms skogsvård är att öka skogens livskraft och att öka tillväxten av skogsbeståndet. Vi sköter våra skogar så att de så väl som möjligt kan anpassa sig till klimatförändringar och så att allt mer kol binds i träd och träprodukter. Ahlströms skogar spelar en viktig roll vid omställningen från en fossil ekonomi till en bioekonomi.

Vi ökar lövträdens andel av beståndet och odlar blandskogar med flera olika trädslag. En mångsidig förekomst av trädslag stärker skogens tolerans mot de skador som klimatförändringen orsakar. Vi säkerställer ungskogarnas livskraft genom plantvård och gallring, vilket gör att skogsbeståndens tillväxt hålls på en god nivå. Både vid skogsodling och avverkning strävar vi efter att maximera andelen timmer. Detta maximerar kolbindningen i virket, i sågade trävaror och i andra träprodukter.

I våra skogar finns nästan tusen hektar skyddade områden där det inte vidtas några skogsbruksåtgärder alls. Dessutom finns det gott om områden där avverkning och annat skogsbruk sker ytterst försiktigt. I samband med olika åtgärder kartlägger vi hela tiden, med ett kontinuerligt separat naturkarteringsprojekt, områden som är viktiga för den biologiska mångfalden. Vissa områden kan exempelvis innehålla sällsynta växter eller viktiga och sällsynta livsmiljöer. Dessa områden utesluts från skogsbruksverksamheten eller behandlas på ett sådant sätt att områdenas specifika egenskaper kan bevaras.

Våra stora skogsinnehav utgör också en viktig kolsänka. Att plantera nya träd och att ta väl hand om plantskogarna utgör en viktig åtgärd för att underhålla och utöka kolsänkan. En levande skog ökar kolbindningen. Sågat virke samt andra träprodukter som tillverkas av träet i våra skogar lagrar kol och ersätter fossila råvaror.

De myrar som en gång dränerades till skogsmark har en kraftigt ökande effekt på skogens årliga tillväxt och därmed också på kolbindningen. I dessa torvmarksskogar kan kolbindningen i marken säkerställas genom kontinuitetsskogsbruk. Detta utjämnar variationerna i grundvattenytan och bromsar därigenom nedbrytningen av torv.