close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

God förvaltningssed, kompetent ledning

A. Ahlström Oy är ett privat aktiebolag registrerat i Finland. Bolaget har förbundit sig att följa god förvaltningssed i enlighet med den finska aktiebolagslagen, bolagsordningen och koden för bolagsstyrning i finska börsnoterade bolag.

A. Ahlström Oy följer de insider-riktlinjer som styrelsen godkänt. Bolaget upprätthåller ett projektspecifikt insiderregister i Euroclear Finland Ab:s SIRE-system. Moderbolaget för A. Ahlström -koncernen är A. Ahlström Oy vars förvaltningsorgan och operativa organ är bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen, styrelsens revisionskommitté och kompensationskommitté, förvaltningsrådets nomineringkommitté, styrelsens nomineringskommitté samt verkställande direktören och ledningsgruppen.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i A. Ahlström Oy. Bolagsstämman fattar beslut om sammansättning av förvaltningsrådet, styrelsen och förvaltningsrådets nomineringskommitté och beslutar om arvoden som ska betalas till förvaltningsrådledamöterna, styrelseledamöterna, styrelsens kommittéer, nomineringskommittén och till revisorerna.

Därtill har bolagsstämman exklusiv bestämmanderätt i frågor som gäller ändring av bolagsordning, godkännande av bokslutet, beslut om vinstutdelning, beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsrådet, styrelseen och verkställande direktören samt val av revisor.

Förvaltningsrådet består enligt bolagsordningen av minst åtta och högst tolv ordinarie ledamöter. Förvaltningsrådets ledamöter, ordförande och vice ordförande väljs på ordinarie bolagstämman för en period som slutar vid slutet av nästa ordinarie bolagstämma. Förvaltningsrådets uppgifter och ansvarområden bestäms med stöd av aktiebolagslagen och annan tillämplig lagstiftning samt bolagsordningen.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst sex och högst nio ordinarie ledamöter. Styrelsen, ordföranden och viceordföranden utses av bolagsstämman för en mandattid som upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen representerar bolagets ägare. Styrelseledamöternas uppgifter och ansvar definieras i aktiebolagslagen och annan tillämplig lagstiftning samt av bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Styrelsen har en allmän behörighet i alla de ärenden som inte enligt lag eller bolagsordning  förordnats något annat bolagsorgan.

Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att A. Ahlströms redovisning och ekonomiförvaltning övervakas på ett behörigt sätt och att bolaget har lämpliga system för riskhantering och intern kontroll. Revisionskommittén svarar också för att bevaka frågor rörande A. Ahlström  Oy:s externa gängse värde (EFV).

Kompensationskommittén bereder, utvärderar och ger råd till styrelsen i frågor rörande ersättning till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare, aktiebaserade planer och incitamentsprogram, successionsplanering, principerna gällande belöningspolicyersättningspolicy samtden internationella utvecklingen av belöningssystemen för den affärsverksamhet som är relavant för A. Ahlström Oy. Kommittén har en ordförande och två medlemmar som årligen utses av styrelsen.

Förvaltningsrådets nomineringskommitté har till uppgift att inför årsstämman utarbeta förslag om förvaltningsrådets sammansättning och arvoden till ledamöterna i förvaltningsrådet och dess valberedning.

Nomineringsorganets uppgift är att förbereda förslag gällande arvoden för styrelseledamöterna, medlemmarna i styrelsens kommittéer och nomineringsorganet, att förbereda förslag gällande antalet styrelseledamöter och styrelseledamöter samt söka kandidater att efterträda styrelseledamöter. Styrelseordförande fungerar som organets femte medlem.

A. Ahlströms verkställande direktör utses av styrelsen. Verkställande direktören planerar och leder bolagets och koncernens operativa verksamhet och ansvarar för bolagets och koncernens operativa förvaltning enligt styrelsens anvisningar och beslut. Verkställande direktören övervakar och leder analysen och utvärderingen av föreslagna investeringar samt utvecklingen och avyttrandet av tillgångar.

Personalens och ledningens roll är att bistå verkställande direktören vid beredningen av strategiska ärenden, samordna bolagets operativa verksamhet och att förbereda och genomföra viktiga operativa frågor. Personalen och ledningen bereder frågor som behandlas och beslutas av styrelsen.

Revisorerna förser aktieägarna med den lagstadgade revisionsberättelsen som ingår i bokslutet. De rapporterar också om sina iakttagelser till styrelsen.

31.12.2023 A. Ahlström hade 264 aktieägare. Ingen aktieägare innehar mer än 5 procent av aktierna.