close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hållbart värdeskapande

A. Ahlström är en långsiktig industriell ägare med kärninvesteringar i den globala branschen för skogs- och fiberteknik. Vi är ett familjeägt bolag med en historia på 170 år. Vi skapar mervärde för våra aktieägare genom att investera i industriella bolag samt i fastigheter och skog. Vi utvecklar våra investeringar ansvarsfullt och strategiskt på lång sikt.

A. Ahlström förenar de bästa sidorna hos ett industriföretag, ett investeringsföretag och ett familjeägt företag.  Vi investerar tillgångar som släkten Ahlström har byggt upp under längre än 170 år. Som ett av de största investeringsbolagen i Finland har vi betydande finansiella resurser. Vår mission är att skapa en bättre värld för framtida generationer genom hållbart värdeskapande. Släkten Ahlströms värderingar – ambition och ansvar – är riktlinjer för all vår verksamhet. Vi har en lång historia och vi vill föra vidare detta arv och öka företagets värde för kommande generationer.

Vårt sätt att arbeta

Vi är en aktiv ägare med ett strategiskt, långsiktigt synsätt och vi har tillgångsspecifika värdeskapande planer som driver vårt arbete. Under våra ägande stöttas utvecklingen i våra portföljbolag främst genom styrelsearbete och specifikt funktionellt stöd (t.ex. I samband med företagsaffärer, fusioner samt finansiering) antingen av vårt eget team eller genom att utnyttja vårt nätverk. Sammanslagningar och förvärv samt transformationsinvesteringar som förbättrar affärsprofilen är också en viktig del av vårt sätt att arbeta.

Under investeringsprocessen gör vi alltid en detaljerad analys av det potentiella förvärvet. Det är avgörande att förstå företagets marknader, konkurrensfördelar samt ledarskap och organisation. Lika viktigt är det att förstå företagets historiska resultat jämfört med likvärdiga konkurrenter, utvecklingen i dag och möjliga begränsningar för värdemaximering.

Som en ansvarstagande investerare vill vi även påverka våra investeringars prestanda i ESG-frågor (miljö, samhälle och bolagsstyrning). Vår hållbarhetspolicy definierar referensramen och mätarna för vårt ESG-arbete, som används för att direkt följa hållbarhetsutvecklingen i våra portföljbolag. Vi har möten med ledningen för portföljbolagen årligen för att komma överens om målsättningar för ESG och specifika handlingsplaner för bolagens framtida utveckling.

En av våra viktigaste styrkor är vårt Ahlström Network som består av våra ägare, ledningen och styrelserna i A. Ahlström och portföljbolagen.

Investeringar i industriinnehav

Tack vare vår långa historia har vi gedigen erfarenhet av att investera i industriföretag. I enskilda portföljbolag investerar vi vanligen 50–150 miljoner euro och vår målsättning är att bli den ledande investeraren. Vi söker både lokala och internationella företag som är bra i grunden och har fokus på lösningar som hjälper till att driva hållbar utveckling. Vår portfölj inbegriper både börsnoterade och privatägda företag.

Under de senaste åren har vi ökat fokus på vissa branscher. Vi ser särskilt goda tillväxtmöjligheter inom Skog & fibersektorn och vi strävar ständigt efter att öka vår närvaro inom andra attraktiva affärsområden, såsom cirkulär ekonomi.

Investeringar i fastigheter och skog

Inom fastigheter fokuserar vi på kvalitetstillgångar i växande storstadsområden. Vi letar efter fastigheter vars värde är mellan 10 och 75 miljoner euro. Vi söker kontors-, industri-/logistik- och bostadsfastigheter i Helsingforsregionen, Åbo, Tammerfors och eventuellt i andra växande städer. Vi strävar efter att hitta goda hyresgäster som vi kan sluta långsiktiga hyresavtal med. Vi skapar värde genom aktivt ägande och utnyttjar vår förmåga att genomföra fastighetsutvecklingsprojekt och ombyggnadsprojekt.

Som en av de största privata skogsägarna i Finland har vi en lång tradition av hållbar skogsverksamhet. 35 000 hektar av vår skog ligger i huvudsak i västra Finland i Satakuntaregionen samt i mellersta och östra Finland. Alla våra skogar är PEFC-certifierade och sköts på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Våra fastighets- och skogsinnehav förvaltas av det helägda dotterbolaget A. Ahlström Kiinteistöt. Vi äger och utvecklar även de kulturhistoriskt värdefulla bruksområdena i Norrmark.