close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hållbarhetspolicy

A. Ahlström har publicerat sin hållbarhetspolicy i juni 2020. Hållbarhetspolitiken uppdateras årligen.

Hållbarhetspolicy

Code of Conduct

Affärsetik och förvaltning utgör grunden för A. Ahlströms ägarmodell, med tydliga roller och ansvarsområden. A. Ahlström stöttar universellt erkända mänskliga rättigheter och tar långsiktigt ansvar för etiska standarder. A. Ahlström strävar efter att följa lagar, regler och etiska principer. A. Ahlströms hållbarhetsriktlinjer definierar de förväntningar som gäller A. Ahlström och alla dess portföljbolag att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. A. Ahlström och dess portföljbolag måste se till att hållbarhet integreras i verksamheten. Varje portföljbolag är dock självt ytterst ansvarigt för sin verksamhet och hur den bedrivs.

A. Ahlströms hållbarhetsriktlinjer:

1) Följa lokal och nationell lagstiftning i varje verksamhetsland

2) Förbinda sig till FN:s Global Compact och dess 10 principer, förbinda sig till FN:s globala mål för hållbara utveckling, stötta ILO:s konventioner samt den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter

3) Ha en implementerad uppförandekod och andra policyer som avhandlar relevanta hållbarhetsområden

4) Ha en säker rapporteringskanal för visselblåsare på plats

5) Utvärdera betydande hållbarhetsteman och föra en aktiv dialog med intressenter

6) Analysera risker och möjligheter och formulera relevanta mätbara mål

7) Ständigt förbättra ESG-arbetet med särskilt fokus på klimat, medarbetarvälbefinnande och affärsetik

8) Ha på plats lämpliga processer och resurser i syfte att hantera och övervaka hållbarhetsarbetet

9) Rapportera hållbarhetsutvecklingen på ett transparent sätt