close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hållbarhet

Hållbarhet – en förutsättning för långsiktigt värdeskapande

Vi i A. Ahlström vill främja ansvarsfulla verksamhet i våra portföljbolag och vi bedriver hållbar förvaltning av våra fastighets- och skogsinvesteringar. Släkten Ahlströms värderingar – Ambition och Ansvar – vägleder all vår verksamhet. Värderingarna fastställdes av företagets grundare Eva och Antti Ahlström för sju generationer sedan.

Vi skapar ett gemensamt värde genom att bygga lönsamma företag och stödja åtgärder som mildrar klimatförändringar, skyddar den biologiska mångfalden samt ökar cirkulär ekonomi och social hållbarhet. Vårt mål är att genom hållbart värdeskapade skapa en bättre värld för kommande generationer.

Ahlströms hållbarhetspolicy utgör ramverket för vårt hållbarhetsarbete. Vi har deltagit i FN:s Global Compact (UNGC) sedan 2018 och vi rapporterar årligen om vilka framsteg vi gjort i att implementera de tio principerna i UNGC. Vi är en aktiv deltagare i initiativet Ahlström Collective Impact, vilket sammanför företagen i Ahlström-nätverket, Ahlströms stiftelser och UNICEF Finland. Vi är också medlemmar i den finländska organisationen för hållbar affärspraxis (FIBS).

Driver hållbara framsteg

Vi strävar oavbrutet efter att förbättra vår påverkan från vår verksamhet och från våra investeringar när det gäller gäller ESG (miljö, samhälle och bolagsstyrning). Som ägare bidrar vi genom det kapital vi tillhandahåller, den engagerade ägarroll vi antar och vidare genom de anställningar, innovationer, produkter och tjänster som våra portföljbolag tillhandahåller. De risker och möjligheter som gäller ESG och som är kopplade till varje investeringsscenario bedöms under ett förfarande för tillbörlig aktsamhet.

Påverkan genom aktivt ägarskap

Vårt primära inflytande i företagen vi äger sker via styrelsearbete. Vi har också en aktiv dialog med ledningen i varje företag om utvecklingen av deras ESG-arbete, deras mål och åtgärdsplaner för framtiden. Vi tror på att göra skillnad genom att utveckla de företag vi äger, genom att förbättra ESG-påverkan från företagens verksamhet och genom att ha en positiv inverkan genom produktinnovationer. Våra ESG-mål för varje företag är integrerade i de värdeskapande planer som utvecklas för vart och ett av dem.

Mäter framsteg – ESG Management System Maturity

I affärsutvecklingsarbetet för de företag vi äger följer vi både de ESG-fokusområden som Ahlström har fastställt och de industrispecifika ESG-teman som är väsentliga för företagen. Våra fokusområden är klimatförändring, resurseffektivitet, biodiversitet, medarbetarnas välbefinnande, hälsa och säkerhet, mångfald och inkludering samt affärsetik och god förvaltning. Vi har nyckeltal (KPI) för alla våra fokusområden för att kunna följa utvecklingen och fastställa långsiktiga mål.

ESG Management System Maturity är ett verktyg utvecklat för oss som vi använder för att bedöma och följa upp framstegen i utvecklingen mot hållbar affärsverksamhet hos vart och ett av våra portföljbolag. Bolagen tillhandahåller en självutvärdering som omfattar på förhand definierade materiella processer på var och en av de fem nivåerna i verktyget. ESG-ledningssystemets mognad granskas även vid årligen återkommande diskussioner om hållbarhet mellan A. Ahlströms ledning och bolagsledningen. Samtidigt diskuteras bolagens framsteg i hållbarhetsarbetet, åtgärdsplanerna och målsättningarna.

För att nå nivå fyra måste företaget , bland annat, ha integrerat hållbarhet i sin strategi; ha väsentliga ESG-teman och nyckeltal fastställts; ha tydliga ESG-mål med fastställda processer för uppföljning och rapportering; och ha människorna i organisationen engagerats genom individuella målsättningar.

Läs mer om våra ESG fokusområden och mätare under 2023.

A. Ahlström har förbundit sig att följa de tio principer som FN:s Global Compact (UNGC) ställt upp beträffande mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och korruption.

Läs mer om FN:s Global Compact

A. Ahlström medverkar i Ahlström Collective Impact – ett företagsansvarsinitiativ som stödjer UNICEF:s arbete för en bättre framtid för barn.

Läs mer om Ahlström Collective Impact