close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hållbarhet

Hållbarhet – en förutsättning för långsiktigt värdeskapande

Vi vill främja ansvarsfulla verksamhet i våra portföljbolag och vi bedriver hållbar förvaltning av våra fastighets- och skogsinvesteringar. Släkten Ahlströms värderingar – ambition och ansvar – vägleder all vår verksamhet och vi har upprättat en hållbarhetspolicy för att definiera ramarna för vårt hållbarhetsarbete. Dessutom har vi undertecknat FN:s Global Compact och stödjer FN:s mål för hållbar utveckling. Vi är även en aktiv deltagare i initiativet Ahlström Collective Impact, som samlar företagen i Ahlström-nätverket, Ahlströms stiftelser och UNICEF Finland.

ESG är kärnan

Vi fortsätter oavbrutet att förbättra vår verksamhets och våra investeringars påverkan när det gäller ESG (miljö, samhälle och bolagsstyrning). Som ägare bidrar vi genom det kapital vi tillhandahåller, den engagerade ägarroll vi antar och vidare genom de anställningar, innovationer, produkter och tjänster som våra portföljbolag tillhandahåller. I portföljbolagen sker vårt primära inflytande via styrelsearbetet. Vi för också en aktiv dialog med ledningen i respektive portföljbolag om utveckling av deras ESG-arbete, mål och handlingsplaner för framtiden. Under investeringsprocessen utvärderar vi om det finns möjlighet att stödja målbolagets utveckling mot hållbart företagande.

ESG Management System Maturity

ESG Management System Maturity är ett verktyg utvecklat för oss som vi använder för att bedöma och följa upp framstegen i utvecklingen mot hållbar affärsverksamhet hos vart och ett av våra portföljbolag. Bolagen tillhandahåller en självutvärdering som omfattar på förhand definierade materiella processer på var och en av de fem nivåerna i verktyget. ESG-ledningssystemets mognad granskas även vid årligen återkommande diskussioner om hållbarhet mellan A. Ahlströms ledning och bolagsledningen. Samtidigt diskuteras bolagens framsteg i hållbarhetsarbetet, åtgärdsplanerna och målsättningarna.

Under 2022 konstaterades stora framsteg hos alla våra portföljbolag. Två av våra portföljbolag har nått nivå 5 och två har nått nivå 4. Några av portföljbolagen arbetar fortfarande med sina policyer och processer för att kunna följa utvecklingen som ett underlag för beslutsfattande, men de flesta av dem kunde koncentrera sig på ambitiösa målsättningar, utveckla processer för att inkludera  materiella hållbarhets-KPI:er även i kompensationssystemen och två bolag har också gjort en begränsad verifiering av ESG-informationen.

Läs mer om våra ESG fokusområden, mätare och utvecklingen under 2022.

A. Ahlström har förbundit sig att följa de tio principer som FN:s Global Compact (UNGC) ställt upp beträffande mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och korruption.

Läs mer om FN:s Global Compact

A. Ahlström medverkar i Ahlström Collective Impact – ett företagsansvarsinitiativ som stödjer UNICEF:s arbete för en bättre framtid för barn.

Läs mer om Ahlström Collective Impact