close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Året 2021

Nyckeltal 2021

Externt gängse värde (EFV) per aktie och dividend per aktie, EUR

Balansomslutning, milj. EUR och nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad

Omsättning och jämförbar rörelsevinst, milj. EUR

Periodens vinst, milj. EUR

VD:s översikt
Starkt värdeskapande genom portföljomvandling

2021 gjordes viktiga förändringar i vår portfölj. Ahlstrom-Munksjo övertogs i privat ägo tillsammans med Bain Capital och Viknum. Förvärvet av M&J Recycling återspeglar vår ambition att driva hållbara verksamheter i vår portfölj. Destia avyttrades till en industriell ägare, Colas SA. Vi ökade också vår fastighetsportfölj genom förvärvet av 25 procent i Avain Yhtiot och två nya fastighetsprojekt: nya affärslokaler i Tammerfors och Green Chemistry Park i Esbo.

Att utveckla Ahlstrom-Munksjo till sin fulla potential

För att påskynda utvecklingen av Ahlstrom-Munksjo till sin fulla potential gick vi samman med Bain Capital och Viknum och inledde stegen för att utveckla företaget i en privat miljö. Ahlstrom-familjens och Ahlstrom Capitals ägande i Ahlstrom-Munksjo konsoliderades genom ett aktiebyte till Ahlstrom Invest. Genom privatiseringsprojektet frigjordes ett betydande familjekapital till Ahlstrom Invest BV. Ahlstrom Invest rekryterade ett nytt team och har framgångsrikt investerat kapital enligt sin finansiella investeringsstrategi. Ahlstrom-Munksjo avnoterades i juni och de omställningsrelaterade utvecklingsprogrammen är på god väg. Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjos produkter var på en fortsatt hög nivå och både omsättning och lönsamhet ökade under 2021.

Förändringar i vår industriella portfölj

Under 2021 har vi gjort två viktiga förändringar i vår portfölj. Genom förvärvet av M&J, Metso-Outotecs tidigare avfallsåtervinningsverksamhet, kommer vi att driva hållbar verksamhet på en växande marknad. M&J Recycling har en stark tillväxtprofil med beprövade meriter och Ahlstrom Capital kan som ägare stödja företaget som en fristående verksamhet. Vi avyttrade även Destia till Colas SA. Destia har, under Ahlstrom Capitals ägande, utvecklats till ett värdedrivet, ledande infrabolag i Finland. Med Colas som ny industriell ägare är företaget i en bra position inför nästa fas på sin tillväxtresa. Destias finansiella resultat under 2021 var starkt.

Nya investeringar i vår fastighetsportfölj

Vi skapade en ny öppning inom bostadssektorn genom en investering på 25 procent av ägandet i Avain Yhtiot. Denna investering kompletterar och diversifierar vår fastighetsportfölj. Avain Yhtiots resultat under 2021 låg i linje med förväntningarna. A. Ahlstrom Kiinteistot tillkännagav också två nya fastighetsinvesteringar: nya kontorslokaler i Tammerfors centrum och ett koncept för Green Chemistry Park i Esbo.

Stark EFV-tillväxt

Utvecklingen av vårt externa gängse värde (EFV) var stark och den utdelningsjusterade ökningen var 16,6 procent. Ökningen drevs av Destias värdering samt värdetillväxt i börsnoterade bolag och Ahlstrom-Munksjo.

På Enics var efterfrågan stark och orderstocken rekordhög, men företaget påverkades mycket av den globala bristen på halvledare. Ett program för tillverkningsomvandling pågår och olika alternativ för att förbättra Enics konkurrenskraft utvärderas.

M&J Recycling hade en stark ordertillväxt, särskilt inom projektverksamheten, men omsättningstillväxten påverkades av begränsningar i leveranskedjan och försenade kundprojekt. Den fristående verksamheten utvecklas enligt plan.

Detection Technology hade en stark tillväxt inom medicinska lösningar och efterfrågan inom industri- och säkerhetslösningar ökade under andra halvåret. Tillväxttakten begränsades av brist på komponenter.

För Glaston återhämtade sig marknaderna under andra halvåret med hög efterfrågan inom alla segment. Orderingången var 41 procent högre än föregående år. Den nya strategin för 2021–2025 är inriktad på förbättrad organisk tillväxt och lönsamhet. Strategin innehåller även hållbarhetsmål.

Inom Suominen var situationen tudelad 2021. Under årets första sex månader var både omsättning och lönsamhet på rekordhöga nivåer. Under årets sista sex månader minskade volymerna på grund av överlager i värdekedjan. Utsikterna på kort sikt är fortfarande mycket instabila. Suominens hållbarhetsstrategi utvecklas väl.

En ny och enhetlig Ahlstrom-identitet

Under 2021 arbetade vi tillsammans med Antti Ahlstrom Perilliset och alla intressenter för att uppdatera Ahlstroms identitet. Familjens värderingar – ambition och ansvar – styr även i fortsättningen allt vi gör. Vår mission är att främja en bättre värld för framtida generationer genom hållbart värdeskapande.

Ahlström Collective Impact mer än fördubblade donationerna

Ahlstrom Collective Impact (ACI) förenar Ahlstroms nätverksföretag, Ahlstroms stiftelser, Antti Ahlstrom Perilliset och familjen Ahlstrom i syfte att stödja UNICEF:s arbete för en bättre framtid för barnen. Under 2021 donerade ACI totalt 600 000 euro till UNICEF:s globala utbildningsprogram. Ahlstrom Capitals bidrag var 100 000 euro.

Stark finansiell ställning på en instabil marknad

Ahlstrom Capitals finansiella ställning är stark. Den ökade likviditeten efter avyttringen av Destia ger oss goda förutsättningar att skapa nya möjligheter på den turbulenta marknaden. Jag vill tacka alla medarbetare för det hårda arbete de har utfört. Jag vill också tacka aktieägarna och styrelsen för fortsatt förtroende och stöd.

Läs årsredovisningen för 2021 här

Se sammanfattningarna från tidigare åren här