close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Media / Årsredovisningen / 2022
Årsredovisning:

Ahlström Capital i korthet

Ahlström Capital är ett familjeägt bolag som investerar in industriföretag, fastigheter och skog. Vi är ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland, med en historia på 170 år. Ahlström Capital skapar långsiktigt aktieägarvärde genom aktiv utveckling av sin portfölj.

Nyckeltal 2022

EXTERNAL FAIR VALUE (EFV) PER SHARE AND DIVIDEND PER SHARE, EUR

BALANCE SHEET TOTAL, MEUR AND NET GEARING, EFV-ADJUSTED, %

REVENUE AND COMPREHENSIVE OPERATING PROFIT, MEUR

PROFIT FOR THE PERIOD, MEUR

”Under 2022 fortsatte vi utveckla vår portfölj i en hållbar riktning och ökade fokuset på Skog & Fiber -sektorn. Vi förvärvade Munksjö och gjorde en strategisk investering i Bast Fibre Technologies. Enics fusionerades med GPV för att skapa en mer konkurrenskraftig europeisk elektronikjätte. I fastighetsportföljen offentliggjorde vi ett nytt utvecklingsprojekt i Gumtäkt i Helsingfors.”

Lasse Heinonen
verkställande direktör

Läs mer

Ändringar i portföljen

Vi förvärvade 60 procent av Ahlstrom-Munksjös Decor-verksamhet, med Ahlstrom och Nidoco som minoritetsägare. Den fristående verksamheten fortsätter under varumärket Munksjö och de återstående Ahlstrom-Munksjö-verksamheten fortsätter under varumärket Ahlstrom. Munksjö-verksamheten är en global ledare med ett brett utbud av dekorpapperslösningar och utgör en nyckelinvestering i vårt fokusområde skog & fiber . Vi ser goda möjligheter för långsiktigt värdeskapande i affärsverksamheten, medan verksamheten på kortsikt påverkas negativt av det svagare ekonomiska marknadsläget.

Enics och GPV, två starka europeiska kontraktstillverkare inom elektronik, fusionerades. Vi tror att denna fusion skapar en mer konkurrenskraftig affärsverksamhet med ett brett tjänsteutbud och en stark global närvaro. Ahlström Capital äger 20 procent av det nya företaget, som fortsätter under varumärket GPV. Investeringen i Munksjö finansierades med intäkter från avyttringen av Enics.

Vi förvärvade 20 procent av Bast Fibre Technologies, en tillverkare av hundraprocentigt växtbaserade, intakta naturfibrer. Vi söker investeringsmöjligheter i företag som fokuserar på lösningar som främjar hållbar utveckling.

Stabil utveckling av externa gängse värdet

Utvecklingen i det justerade externa gängse värdet (EFV) var -2,2 procent under från början av året och uppgick till 1 087 miljoner

euro. Den turbulenta marknaden påverkade Ahlström Invest B.V.:s investeringsportfölj och aktiekurserna för våra börsnoterade bolag negativt, medan Ahlstroms och skogsverksamheten värdering och Enics transaktionsvärde påverkade EFV positivt.

Hos Ahlström Invest B.V. har värdet på investeringsportföljen sjunkit i takt med marknaden. Ahlstrom har presterat väl under hela året trots tecken på svagare efterfrågan inom vissa verksamheter.

M&J Recyclings resultat var starkt under det första året som ett fristående företag. Orderingången ökade med 33 procent med den största ordern någonsin från en ny kund i Indien. Företaget har presterar väl i enlighet med vår värdeplan.

För Munksjö var läget gällande efterfrågan krävande i slutet av året. Åtgärder för att bygga upp kapaciteten som ett fristående företag pågår. Vi har anlitat interna och externa tilläggsresurser för att stödja avknoppning, finansiering och verksamhetsutveckling.

Hos GPV förblev efterfrågan stark under hela året, men lönsamheten påverkades negativt av komponentbristen. Hos Detection Technology förbättrades det ekonomiska resultatet i slutet av året. Företaget informerade om nya investeringar i fabriken i Uleåborg.

Glaston hade ett framgångsrikt år. Efterfrågan var stark, både försäljningen och lönsamheten förbättrades, och genomförandet av strategin framskrider väl.

Suominen hade ett svårt år på grund av råvaruinflation, högre energikostnader och utmaningar med efterfrågan i USA. Flera åtgärder pågår för att förbättra lönsamheten. Åtgärderna baserar sig på en studie om hur företaget kan nå full potential.

Fastighets- och skogsverksamheterna presterade väl. Ett nytt fastighetsutvecklingsprojekt med Helsingfors universitet offentliggjordes och fastighetsprojekten i Tammerfors och Esbo framskrider väl.

Hållbart värdeskapande

Vår hållbarhetspolicy uppdaterades med nya fokusområden för biologisk mångfald och mångfald & inkludering. Andra fokusområden är affärsetik och nordisk förvaltningsmodell, klimat- och resurseffektivitet och medarbetarnas välbefinnande.

Vi följer upp utvecklingen i varje portföljbolag med indikatorer för varje fokusområde.

Vårt hållbarhetsinitiativ Ahlström Collective Impact (ACI) omfattar nu samtliga portföljbolag. ACI gjorde investeringar på sammanlagt 1,1 miljoner euro i UNICEF:s globala utbildningsprogram och för att stödja barnen i Ukraina.

Ett nytt familjeföretag – A. Ahlström Oy

Den extra bolagsstämman 25 november fattade beslut om en fusion mellan Antti Ahlström Perilliset och Ahlström Capital.

A. Ahlström Oy:s roll är att öka familjen och sfären Ahlströms ekonomiska, intellektuella och sociala kapital.

Vår finansiella ställning är stark trots kortvariga motvindar I delar av skogs- och fibersektorn. Även tillgången till och priset på finansiering påverkar vår portfölj och nya investeringsmöjligheter. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla kollegor på Ahlström för starka insatser och till aktieägarna och styrelsen för det fortsatta förtroendet och stödet under året.

Lasse Heinonen
verkställande direktör

VIKTIGA HÄNDELSER I VÅR INDUSTRIELLA PORTFÖLJ

Under 2022 ökade vi vårt fokus inom Skog & Fiber-sektorn med förvärven av Munksjö och Bast Fiber Technologies. Dessutom skapades ett ledande europeiskt företag inom kontraktstillverkning av elektronik genom att fusionera Enics med det danska familjebolaget GPV

Läs mer

2022 I VÅRA PORTFÖLJBOLAG

Ahlström Invest – framgångsrik förvaltning av innehavet i Ahlstrom och en investeringsportfölj

Läs mer

M&J – imponerande första år som ett fristående företag

Läs mer

Detection Technology – en positiv avslutning på ett exceptionellt

Läs mer

Glaston – stark efterfrågan förbättrade lönsamheten

Läs mer

Suominen – hållbarhet i kärnan av strategin

Läs mer

Fastighetsverksamheten – investerar i hållbara fastigheter av hög kvalitet

Läs mer

Skog – hållbart skogsbruk grunden för verksamheten

Läs mer

Vi investerar i en hållbar framtid

Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och vi fortsätter stödja våra portföljbolag i deras ESG-utveckling. Under våren kommer vi att ha dialoger med alla portföljbolag om våra ESG-indikatorer och bolagens långsiktiga målsättningar.

Ahlström Collective Impact (ACI) investerade 770 000 euro i Unicefs globala utbildningsprogram under 2022. Dessutom har företag, anställda, stiftelser och aktieägare inom ACI samlat in nästan 300 000 euro till barnen i Ukraina. År 2022 kom Ahlström Invest, Detection Technology, M&J Recycling och Avain Yhtiöt med i initiativet och alla våra portföljbolag samt Destia, som vi ägde tidigare, ingår nu i ACI-samarbetet. Vi utgår från att den totala investeringen i ACI även i år kommer att ligga på samma nivå som i fjol då A. Ahlströms, portföljbolagens, Ahlströms stiftelsers och enskilda familjemedlemmars donationer beaktas. Vi föreslår till bolagsstämman att A. Ahlströms donation till ACI även i år är 200 000 euro. 

Vår finansiella ställning är stark trots att den globala geopolitiska och finansiella omgivningen förväntas förbli utmanande även under 2023. Efterfrågan är på kort sikt svagare än normalt särskilt i delar av Skog & Fiber-verksamheten.

Läs årsredovisningen för 2021 här

Se sammanfattningarna från tidigare åren här